fbpx
Alltid fri frakt

Villkor

Allmänna villkor hyresavtal för konst.

1. ÄGANDERÄTT TILL HYRESOBJEKTET

Hyresobjektet förblir uthyrarens egendom under hela hyresperioden och hyrestagaren förvärvar inte på grund av detta hyresavtal någon äganderätt till hyresobjektet. Hyresobjektet skall vara försett med en av uthyraren påsatt etikett, som utvisar att det är uthyrarens egendom. Hyrestagaren skall omgående underrätta leverantören om den märkning som utvisar uthyraren som ägare till hyresobjektet, förstörts eller eljest blivit oläsligt.

2. PANTSÄTTNING, FÖRSÄLJNING AV HYRESOBJEKT, ÖVERLÅTELSE AV AVTAL

Hyrestagaren får inte själv eller genom annan pantsätta, sälja, upplåta rättigheter i, eller på annat sätt avhända sig hyresobjektet eller ändra, förstöra eller montera bort märke, skylt, etikett, ingjutning eller annan markering på hyresobjektet. Hyrestagaren får ej heller utan skriftligt medgivande från uthyraren överlåta detta avtal på annan eller i sin tur uthyra hyresobjektet eller del därav till annan.

3. HYRESOBJEKT- LÖS EGENDOM

Hyresobjektet får ej införlivas med hyrestagarens fasta egendom så att det blir att anse som fast egendom.

4. BESIKTNINGSRÄTT

Uthyraren har rätt att när som helst under hyrestiden besiktiga hyresobjektet och att härför erhålla tillträde till hyrestagarens lokaler i erforderlig omfattning. Hyresobjektet får inte utan uthyrarens skriftliga tillstånd flyttas från ursprunglig leveransadress.

5. HYRA OCH BETALNING MM

Hyra utgår enligt vad som avtalats mellan parterna och gäller exklusive mervärdesskatt. Hyra jämte mervärdesskatt skall erläggas med tre månaders förskottshyra från första dagen som hyresobjektet levererats till hyrestagarens adress. Betalning skall ske senast 20 dagar från fakturans datum.

6. HYRESTAGARENS MOTKRAV

Hyrestagaren äger inte rätt att hålla inne eller avräkna betalning till uthyraren med anledning av eventuella motkrav mot uthyraren som grundar sig i uthyrarens förpliktelser enligt detta avtal. Hyrestagaren förklarar sig därför avstå från rätt att hålla inne eller avräkna hyresbetalningar mot krav grundade på uthyrarens åtaganden enligt detta avtal.

7. RÄNTA VID BETALNINGSDRÖJSMÅL

Vid dröjsmål med betalning debiterar uthyraren hyrestagaren dröjsmålsränta med 2,5 procent per påbörjad månad, dock lägst f. n 100 kr utöver uthyrarens aviseringsavgift som för närvarande är 100 kr per betalningspåminnelse.

8. TJÄNSTER OCH SERVICE

Om inte annat avtalats omfattar hyran endast hyresobjektet. Övriga tjänster och service faktureras enligt prislista.

9. ÄNDRING AV HYRAN

Hyra ska ändras, om hyresobjektet innan avtalsstart ändras eller om ett utbyte av konsten resulterar i att hyresobjekten sammanlagt får ett högre försäljningspris, än de tidigare hyrda hyresobjekten, eller andra omständigheter som ej förutsätts tillkommer. Om uthyrarens upplåningskostnad skulle ändras på grund av myndighets åtgärd/beslut rörande kredit-/penningmarknaden eller om de ekonomiska förutsättningarna som råder vid uthyrarens undertecknande av avtalet skulle ändras genom myndighets åtgärd/beslut rörande uthyrarens verksamhet äger uthyraren rätt att ändra i avtalet angiven hyra i motsvarande mån. Med upplåningskostnad avses även avgifter, skatter och dylikt på uthyrarens upplåning. Skulle ett utbyte av hyresobjekten resultera i att det sammanlagda försäljningspriset blir lägre än tidigare hyrda objekt, erbjuds kunden kompletterande hyresobjekt upp till de tidigare hyresobjektens sammanlagda försäljningspris.

10. FEL ELLER BRIST I HYRESOBJEKT

Hyrestagaren skall vid mottagandet av hyresobjekten omgående undersöka densamma samt snarast framföra fel eller brist till uthyraren.

11. RÄTTSLIG ÅTGÄRD AVSEENDE HYRESOBJEKTET

Skulle utmätning företagas hos hyrestagaren eller hyrestagaren försättas i konkurs åligger det hyrestagaren att omedelbart skriftligen underrätta uthyraren därom samt att med uppvisande av detta avtal för vederbörande utmätningsman eller konkursförvaltare upplysa om uthyrarens äganderätt

12. ÄNDRING OCH REPARATION AV HYRESOBJEKTET

Hyrestagaren äger ej rätt att utan uthyrarens skriftliga medgivande utföra ändringar eller reparationer på hyresobjektet.

13. FÖRSÄKRINGAR

Det åligger hyrestagaren att ansvara för att befintliga företagsförsäkringar vid var tid även omfattar uthyrningsobjekten.

14. FÖRLUST AV ELLER SKADA PÅ HYRESOBJEKTET

Hyrestagaren svarar, oberoende av vållande, för förlust av eller skada på hyresobjektet och skall vid förlust av hyresobjektet ersätta uthyraren med ett belopp motsvarande hyresobjektets vid var tid fulla värde. Skada på eller förlust av hyresobjektet befriar icke hyrestagaren från hans förpliktelser enligt detta avtal så ej heller andra hinder av vad slag de vara må för hyrestagaren att under hyrestiden bruka hyresobjektet. Om hyresobjektet förstöres, förslites eller förloras så att det blir obrukbart före den avtalade hyrestidens utgång åligger det hyrestagaren att genast underrätta uthyraren därom. Om hyresobjektet skadas eller förloras och skadan eller förlusten omfattas av utfallande försäkringsersättning skall utfallande ersättningsbelopp – dock ej eventuell ersättning av hyrestagaren tecknad avbrottsförsäkring – oavkortade tillfalla uthyraren, som härutöver är berättigad att av hyrestagaren erhålla det självriskbelopp, som skall avräknas vid reglering av inträffat försäkringsfall. Vid försäkringsfall där reparation anses nödvändig ska utfallande försäkringsersättning av uthyraren begagnas till betalning av reparationskostnad. Vid försäkringsfall där reparation ej anses rimlig, ska hyrestagaren till uthyraren erlägga eventuell skillnad mellan sammanlagda hyran för hela hyrestiden, å ena sidan, och summan av erlagda hyror och vad uthyraren på grund av skadan må ha erhållit från försäkringsgivaren, å andra sidan. Intill dess sådan avräkning skett och avräkningsbeloppet erlagts är hyrestagaren skyldig att erlägga förfallande hyresbelopp. Efter det att dylik avräkning skett upphör hyresavtalet att gälla. Vid samtliga försäkringsfall svarar hyrestagaren för gällande självriskbelopp.Vid sk totalförlust och då hyrestagaren erhållit ett likvärdigt objekt enligt uthyrarens bedömning, skall det nya objektet ersätta det ursprungliga objektet varefter hyresavtalet fortsätter på oförändrade villkor enligt detta avtal. Bedömer uthyraren att objektet icke är likvärdigt skall detta regleras genom ny hyra.

15. HYRESTAGARENS RÄTT TILL KÖP AV HYRESOBJEKTET

Hyrestagaren har rätt att köpa eller anvisa köpare till hyresobjektet under hyrestiden eller i direkt anslutning till hyrestidens slut. Hyrestagaren har då rätt att tillgodoräkna upp till 12 betalda månadshyror som delbetalning för aktuellt köpobjekt. Betalda månadshyror skall fördelas på respektive hyresobjekt av uthyraren för att kunna tillgodoräknas som delbetalning för respektive köpobjekt.

16. SKADA ORSAKAD AV HYRESOBJEKTET

Det åligger hyrestagaren att hålla uthyraren helt skadelös med anledning av eventuella krav på grund av skador som genom hyresobjektets brukande må förorsaka sak eller person.

17. AVTALETS UPPHÖRANDE

Avtalet förlängs med tre månader i sänder om skriftlig uppsägning av part inte sker senast tre månader innan hyresperiodens utgång. Upphörande av förlängd uthyrningsperiod, meddelas skriftligen med tre månaders uppsägningstid. Under förlängningsperioderna gäller avtalets villkor.

18. UTHYRARENS RÄTT TILL UPPSÄGNING

Uthyraren äger rätt att omedelbart säga upp avtalet i förtid samt att på hyrestagarens bekostnad återtaga hyresobjektet enligt punkt 19 nedan.

  1. Hyrestagaren dröjer med erläggande av hyran och/eller annan kostnad som hyrestagaren enligt avtalet ska svara för, mer än 10 dagar efter förfallodagen.
  2. Hyrestagaren åsidosätter i övrigt bestämmelserna i detta avtal.
  3. Hyrestagaren inställer betalningarna, blir föremål för företagsrekonstruktion, försätts i konkurs, träder i likvidation eller det finns skälig anledning att antaga att hyrestagaren ej kan fullgöra sina betalningsåtaganden gentemot uthyraren enligt detta avtal.
  4. Hyrestagaren vanvårdar hyresobjektet eller förvägrar besiktning.
  5. Hyrestagaren missköter andra tecknade avtal med uthyraren.
  6. Säkerhet för detta avtal eller annan förbindelse som hyrestagaren har mot uthyraren ej längre är betryggande.

Vid avtalets upphörande enligt denna punkt ska hyrestagaren till uthyraren utge alla förfallna hyror och andra betalningar enligt detta avtal. Dessutom ska hyrestagaren som ersättning för avtalsbrottet erlägga ¾ av summan av icke förfallna betalningar, eller om kortare tid än ett år återstår av hyrestiden samtliga icke förfallna betalningar. Ränta å förfallna betalningar ska utges av hyrestagaren enligt punkt 7. Vid sådan uppsägning upphör hyrestagarens nyttjanderätt till hyresobjektet med omedelbar verkan. Hyrestagaren är trots att nyttanderätten bortfaller i enlighet med vad som nu sagts icke befriad från sina skyldigheter såsom skyldighet att erlägga hyra, vårdnadsplikt etc.

19. ÅTERSTÄLLANDE AV HYRESOBJEKT

Vid avtalets upphörande ska hyresobjektet utan dröjsmål tillgängliggöras för hämtning av uthyraren på platsen för den tidigare leveransen av hyresobjektet. Hyrestagarens ansvar för hyresobjektets vård upphör icke förrän uthyraren själv eller dennes representant omhändertagit hyresobjektet. Hyresobjektet skall vara, med hänsyn till normal förslitning, i gott skick.

20. HYRA FÖRE UPPSTART

För tiden mellan leverans av hyresobjektet eller del därav och hyrestidens början utgår en uppstartshyra som beräknas av uthyraren med hänsyn till denna tid och avtalad hyra samt i förekommande fall på del- och/eller tilläggsleverans värde. Uppstartshyra utgår fr.o.m. leveransdag till den dag hyrestiden börjar. Uppstartshyra debiteras med en trettiondels (1/30) månadshyra per dag.

21. FORCE MAJEURE

Uthyraren ansvarar inte för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller vare sig uthyraren själv är part i eller föremål för sådan åtgärd eller inte. Skada som må uppkomma i andra fall ska ersättas av uthyraren endast i den mån vållande kan lastas uthyraren.

22. MEDDELANDEN

Har meddelande som rör detta avtal av uthyraren avsänts till hyrestagaren i rekommenderat brev under hyrestagarens i detta avtal angivna adress eller på den ändrade adress som vid meddelandets avsändande är för uthyraren känd som rätt adress, skall meddelandet anses ha kommit hyrestagaren tillhanda senast på tredje dagen efter avsändandet. Meddelande som sänds med e-mail eller telefax ska anses ha kommit hyrestagaren tillhanda omedelbart.

23. TVISTER MM

Tvist i anledning av detta avtal skall slutligen avgöras enligt genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut skall tillämpas på förfarandet. Uthyraren äger dock föra talan i allmän domstol beträffande klar och förfallen fordran.

Du har inte lagt några produkter i varukorgen ännu.

Bisnode - Kreditbetyg AA Bildupphovsrätt Betala med Klarna Betala med Visa Betala med Mastercard Frakt med Postnord Frakt med Schenker

Handla online

Vi erbjuder det bästa ur den Nordiska konstfloran, med en mångfald av noga utvalda konstnärer från olika genrer och generationer. I vårt galleri finner du ett stort urval av Nordens mest erkända konstnärer.

Fri frakt

Fri frakt för alla beställningar. Vi använder PostNord och Schenker som våra logestikpartners och den ordinarie leveranstiden ligger på 5-10 arbetsdagar.

Returpolicy

Retur skall ske inom 14 dagar från leveransdagen under förutsättning att produkten återlämnas i oskadat skick.

Betalalternativ

Handla smoooth med Klarna. Angivna priser är totalkostnad inklusive frakt och emballage kostnad.